In bài viết

Chi phí quản lý dự án áp dụng hệ số điều chỉnh là 0,8 hay 1?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp ban quản lý dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh/Chủ tịch UBND huyện được thành lập theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, được giao làm chủ đầu tư dự án sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc thì chi phí quản lý dự án áp dụng theo hệ số điều chỉnh là hệ số 0,8.

08/06/2020 08:02

Theo phản ánh của ông Lâm Vũ Phong (Cà Mau), Khoản 4, Điều 5 của Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng quy định:

“4. Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại Bảng số 1.1 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k = 0,8”.

Ông Phong hỏi, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND huyện thành lập theo Luật Xây dựng năm 2014, được giao làm chủ đầu tư các dự án và tự thực hiện quản lý dự án, vậy có phải áp dụng hệ số điều chỉnh là k = 0,8 hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách hiện nay thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

Trường hợp ban quản lý dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh/Chủ tịch UBND huyện được thành lập theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, được giao làm chủ đầu tư dự án sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án thì chi phí quản lý dự án áp dụng theo hệ số điều chỉnh là hệ số 0,8.

Trường hợp ban quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện được thành lập theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao thì chi phí quản lý dự án áp dụng theo hệ số điều chỉnh là hệ số 1.

Chinhphu.vn