In bài viết

Chi phí thuê khách sạn đi công tác có được trừ khi tính thuế?

(Chinhphu.vn) - Công ty ông Đặng Thanh Bình có lao động là người nước ngoài, được công ty thuê nhà ở tại TP. Hà Nội. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch nên UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu những người ngoại tỉnh ở lại Vĩnh Phúc. Do đó, công ty ông đã chi trả khoản chi phí thuê khách sạn để ở cho những lao động trên.

06/07/2022 10:02

Ông Bình hỏi, tiền thuê khách sạn nêu trên công ty ông có phải tính thuế thu nhập cá nhân không (giả định các hồ sơ hóa đơn chứng từ hợp lệ theo Luật Kế toán hiện hành)?

Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Hướng dẫn tại Công văn số 4410/TCT-DNNCN về chi phí cách ly y tế do dịch COVID-19 quy định cho các khoản chi phí tiền ăn, tiền ở do cách ly y tế do dịch COVID-19 ở trong nước và tại nước ngoài đối với trường hợp đi công tác tại nước ngoài để thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các chi phí ăn, ở của người lao động ở tại doanh nghiệp hoạt động theo phương án "3 tại chỗ".

Do đó, hướng dẫn nêu trên không bao gồm trường hợp công ty thuê khách sạn cho người lao động ở lại tỉnh trong trường hợp này.

Đối với các trường hợp không được áp dụng chính sách hỗ trợ về thuế thu nhập cá nhân theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 4410/TCT-DNNCN, Tổng cục Thuế đề nghị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành về thuế thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ Tiết đ.1, Điểm đ, Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015, khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.

Theo đó, trường hợp người lao động nước ngoài được công ty chi trả khoản chi phí thuê khách sạn để ở trong năm 2021 do yêu cầu của UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu những người ngoại tỉnh ở lại Vĩnh Phúc thì khoản chi này được tính vào thu nhập chịu thuế thuế thu nhập cá nhân của người lao động nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà).

Chinhphu.vn