In bài viết

Chỉ quy định trách nhiệm người sử dụng sau khi bàn giao công trình

(Chinhphu.vn) - Hiện nay trong các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng chỉ có các quy định về chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình trong quá trình bảo hành, bảo trì công trình xây dựng sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao theo quy định.

04/05/2022 11:02

Ông Vũ Đình Nghiêm (Thái Bình) hỏi, vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ của đơn vị quản lý khai thác sử dụng công trình khi không phải là chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng công trình được quy định tại các văn bản nào?

Quy định, trình tự bàn giao công trình hoàn thành giữa ban quản lý dự án và đơn vị quản lý được quy định tại các văn bản nào?

Hiện nay, ông Nghiêm thấy rất nhiều ban quản lý dự án (không phải là đơn vị quản lý sử dụng công trình) là đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình.

Tuy vậy, trong các văn bản quy định về công tác quản lý chất lượng thi công công trình đều coi chủ đầu tư là đơn vị quản lý sử dụng công trình; các chủ thể tham gia quản lý, nghiệm thu đều là chủ đầu tư và nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn thiết kế, giám sát thi công, nên không thấy xuất hiện vai trò, trách nhiệm của đơn vị quản lý, sử dụng công trình trong công tác quản lý, lập thiết kế, thi công.

Ông Nghiêm cho rằng điều đó có thể gây khó khăn vướng mắc trong công tác bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng giữa ban quản lý dự án và đơn vị quản lý.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay trong các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng không có quy định về vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình trong quá trình thi công xây dựng công trình mà chỉ có các quy định về chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình trong quá trình bảo hành, bảo trì công trình xây dựng sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao theo quy định.

Quy định về bàn giao công trình giữa chủ đầu tư với chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình được quy định tại Điều 124 Luật Xây dựng năm 2014; Điểm b, Khoản 46, Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 và Điều 27 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Chinhphu.vn