In bài viết

Chỉ thị của Thủ tướng: Tăng cường thực hiện trồng rừng thay thế

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác.

24/01/2014 17:42

Ảnh minh họa

Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng đã quy định về việc trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác. Tuy nhiên, thời gian qua, các địa phương, chủ dự án thực hiện không nghiêm túc.

Nguyên nhân của tình trạng này là do nhận thức chưa đầy đủ về chủ trương, chính sách của Nhà nước về việc trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác; việc tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước chưa kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước các cấp thiếu kiên quyết và thường xuyên.

Để khắc phục những thiếu sót, tồn tại trên, đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức rà soát các dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp có rừng sang mục đích khác trên địa bàn từ khi Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng có hiệu lực từ ngày 25/3/2006.

Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phải trồng lại rừng theo đúng quy định tại Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 6/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác bằng các phương thức.

Thực hiện trồng rừng thay thế ngay trong năm 2014

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, đối với các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đã chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp có rừng sang mục đích khác phải thực hiện trồng rừng thay thế ngay trong năm 2014 và đảm bảo hoàn thành toàn bộ trong năm 2015.

Đối với các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đang thực hiện quy trình, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp có rừng sang mục đích khác, phải có phương án trồng rừng thay thế và hoàn thành việc trồng rừng thay thế ít nhất bằng diện tích rừng được chuyển mục đích sử dụng cho dự án trong thời gian 18 tháng kể từ khi phương án trồng rừng thay thế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các dự án đầu tư mở mới, khi phê duyệt dự án đầu tư phải đồng thời phê duyệt phương án trồng rừng thay thế. Mọi trường hợp không có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thì kiên quyết không phê duyệt phương án đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp có rừng sang các mục đích khác từ năm 2014 trở đi, chỉ thực hiện đối với các dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bố trí đủ đất để các dự án trồng lại rừng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương bố trí đủ đất để các dự án trồng lại rừng trên địa bàn, trường hợp địa phương không có hoặc không còn đủ quỹ đất thì yêu cầu chủ đầu tư nộp tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/1/2008 của Chính phủ về quỹ bảo vệ và phát triển rừng để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí trồng rừng ở địa phương khác.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành, UBND địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác; xử lý nghiêm đối với chủ đầu tư không trồng lại rừng theo quy định tại Điều 13 về hành vi “Vi phạm quy định về trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác” của Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu vào tháng 1 hằng năm, UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đánh giá việc thực hiện trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác trên địa bàn, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể việc trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc trồng lại rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng rừng khác; hằng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Chỉ thị này.

Các bộ, ngành có liên quan, trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các địa phương đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc trồng lại rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác.

Phan Hiển