In bài viết

Chính sách dân số với thôn đặc biệt khó khăn

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của bà Hoàng Thị Lan (Yên Bái), ngày 19/4/2021, HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về một số chính sách về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2021-2025 tại các xã khu vực III và các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II, khu vực I trên địa bàn tỉnh theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhưng từ năm 2022 đã dừng thực hiện chính sách này.

24/12/2022 14:02
Chính sách dân số với thôn ĐBKK vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - Ảnh 1.

Hiện nay, các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I, khu vực II (kể cả thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã đạt chuẩn nông thôn mới) vẫn đang tiếp tục được thụ hưởng các chính sách đối với thôn đặc biệt khó khăn.

Nguyên nhân do ngày 4/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 861/QĐ-TTg. Tại Điều 3 Quyết định số 861/QĐ-TTg có quy định: "Các xã khu vực III, khu vực II đã được phê duyệt tại Quyết định này được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách đối với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực". 

Do đó, các huyện đã dừng việc thực hiện chính sách ban hành tại Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ở các thôn, bản thuộc xã khu vực III, khu vực II đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Nhưng ngày 16/9/2021 Ủy ban dân tộc ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBND phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó tỉnh Yên Bái có 382 thôn/bản đặc biệt khó khăn (xã khu vực I có 30 thôn, xã khu vực II có 25 thôn, xã khu vực III có 327 thôn).

Bà Lan hỏi, việc dừng thực hiện chính sách về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ở các thôn, bản thuộc xã khu vực III, khu vực II đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 tại các huyện có đúng hay không?

Về vấn đề này, Ủy ban Dân tộc trả lời như sau:

Tại Điều 3 Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 quy định: "Các xã khu vực III, khu vực II đã được phê duyệt tại Quyết định này nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực".

Hiện nay, các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I, khu vực II (kể cả thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã đạt chuẩn nông thôn mới) vẫn đang tiếp tục được thụ hưởng các chính sách đối với thôn đặc biệt khó khăn. Do vậy, đề nghị tỉnh Yên Bái chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Chinhphu.vn