In bài viết

Chính sách hỗ trợ đối với người cao tuổi mắc COVID-19

(Chinhphu.vn) - Bà của ông Lâm Vũ Linh năm nay 82 tuổi, đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Bà của ông bị nhiễm COVID-19, đã xuất viện ngày 21/12/2021. Ông Linh hỏi, bà của ông có được hưởng hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng không?

17/01/2022 12:20

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Khoản 13, 14 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định:

"13. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau:

Điều 25. Đối tượng hỗ trợ

Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em); người cao tuổi, người khuyết tật theo quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 5 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

14. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 26 như sau:

Đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế:

- Được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/người.

- Ngân sách Nhà nước bảo đảm chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của BHYT và chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ BHYT”.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin thông tin để ông đối chiếu với trường hợp của người cao tuổi nhiễm COVID-19, nếu thuộc đối tượng hỗ trợ nêu trên thì sẽ được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/người.

Chinhphu.vn