In bài viết

Chính sách hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19 tại Thừa Thiên Huế

(Chinhphu.vn) – Ông Đinh Xuân Hiếu (Thừa Thiên Huế) 23 tuổi, không có nhà, công việc không ổn định. Ông Hiếu đề nghị cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn và hỗ trợ ông vượt qua khó khăn trong đợt dịch COVID-19.

26/10/2021 07:02

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế trả lời vấn đề này như sau:

Do nội dung câu hỏi của ông chưa được cụ thể, nên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn gợi ý như sau:

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19, theo đó đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ được quy định cụ thể.

Trường hợp ông là người lao động làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở được quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ông liên hệ với doanh nghiệp, đơn vị nơi ông đang làm việc để được xem xét, hướng dẫn, nếu đủ điều kiện thì đề nghị hỗ trợ theo trình tự quy định.

- Về hỗ trợ đối với lao động tự do: 

Ngày 26/8/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 84/NQ-HĐND quy định phân cấp nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và chính sách hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 8523/UBND-XH, ngày 16/9/2021 về việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Trường hợp ông là người lao động tự do, đề nghị ông liên hệ UBND phường nơi ông thường trú để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể; nếu đủ điều kiện thì tiến hành làm hồ sơ đề nghị để được hỗ trợ.

Chinhphu.vn