In bài viết

Chính sách mới tại vùng đặc biệt khó khăn thực hiện từ 1/12/2019

(Chinhphu.vn) - Kể từ ngày 1/12/2019, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ.

25/06/2021 10:02

Ông Lê Ngọc Toàn (Quảng Ngãi) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số nội dung sau:

Điểm b, c Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP có quy định về xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi điều chỉnh để hưởng các khoản phụ cấp trợ cấp.

Hiện nay thực hiện theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 để xác định xã khu vực III và thôn ĐBKK ở giai đoạn 2016-2020, ông Toàn hỏi, trước năm 2016 (giai đoạn từ trước năm 1999 đến năm 2016) áp dụng theo các Quyết định nào của Thủ tướng Chính phủ để xác định xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn để thực hiện các chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP?

Giáo viên A đã hưởng phụ cấp lâu năm 5% theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, cho đến tháng 12/2019 thì áp dụng theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP, giáo viên A không còn được hưởng do đơn vị đóng trên địa bàn khu vực II (việc được hưởng các chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP là do trường học đóng trên địa bàn xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP).

Tháng 4/2021, giáo viên A được cấp có thẩm quyền điều chuyển công tác về trường học khác đóng trên địa bàn xã khu vực III.

Ông Toàn hỏi, từ tháng 4/2021 giải quyết chế độ phụ cấp lâu năm cho giáo viên A ở đơn vị mới như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Kể từ ngày 1/12/2019, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Quảng Ngãi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Lê Ngọc Toàn liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi để được giải đáp.

Chinhphu.vn