In bài viết

Chính sách ưu đãi khi góp tài sản lập quỹ từ thiện

(Chinhphu.vn) - Ông Mã Âu U (Cần Thơ) hỏi, căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, khi các sáng lập viên đóng góp tài sản (tiền) đủ số lượng để thành lập quỹ từ thiện thì số tiền đóng góp này là góp vốn để đủ điều kiện thành lập Quỹ không được ưu đãi, hay được áp dụng chính sách ưu đãi theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 củ

06/06/2021 07:02

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thì việc đóng góp tài sản của cá nhân, tổ chức vào quỹ được áp dụng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật, như quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Chinhphu.vn