In bài viết

Chính sách vùng khó khăn và tinh giản biên chế là khác nhau

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Yến (Sơn La) hỏi, cán bộ, công chức, viên chức có hơn 10 năm công tác tại xã đặc biệt khó khăn, đã được hưởng chế độ tinh giản biên chế (theo diện nghỉ hưu trước tuổi) thì có được hưởng trợ cấp một lần theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP nữa không?

23/07/2023 07:02

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ và chính sách tinh giản biên chế là hai chính sách khác nhau. 

Theo đó, trường hợp bà Nguyễn Thị Yến nếu đủ điều kiện theo quy định thì được áp dụng trợ cấp một lần quy định tại Điều 8 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Vì vậy, đề nghị bà Nguyễn Thị Yến liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Sơn La (Sở Nội vụ) để được xem xét, giải đáp.

Chinhphu.vn