In bài viết

Cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu

(Chinhphu.vn) – Theo quy định, việc cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Trong trường hợp này phải quy định rõ thời điểm đóng thầu mới và các thời hạn tương ứng để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ dự thầu đã nộp theo yêu cầu mới.

03/10/2017 09:02

Ông Chu Văn Long (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:

Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 9/5/2017 đến 19/5/2017. Tại thời điểm mở thầu chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (trong số 5 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu). Chủ đầu tư đã cho phép gia hạn thời gian phát hành hồ sơ mời thầu đến ngày 29/5/2017 (có văn bản gửi các nhà thầu mua hồ sơ mời thầu, đăng tải trên Báo Đấu thầu).

Ngày 29/5/2017, có 4 nhà thầu đã đến nộp hồ sơ dự thầu, trong quá trình mở thầu thì hồ sơ dự thầu của một nhà thầu chỉ có văn bản sửa đổi bảo lãnh dự thầu (có thời gian gia hạn, bên thụ hưởng, không có số tiền bảo lãnh) mà không kèm theo bản gốc bảo lãnh dự thầu.

Ông Long hỏi, nhà thầu nộp bảo lãnh như vậy có hợp lệ không? Nếu không hợp lệ thì căn cứ theo quy định nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Điểm a, Khoản 4, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Trong trường hợp này phải quy định rõ thời điểm đóng thầu mới và các thời hạn tương ứng để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ dự thầu đã nộp theo yêu cầu mới.

Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về làm rõ hồ sơ dự thầu. Theo đó, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Đối với trường hợp của ông Long, việc đánh giá hồ sơ dự thầu (trong đó có bảo đảm dự thầu) thực hiện theo quy định nêu trên. Ngoài ra, do câu hỏi không nêu rõ thông tin liên quan đến việc nhà thầu nộp thiếu bản gốc bảo lãnh dự thầu nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư không đủ căn cứ để trả lời.

Chinhphu.vn