In bài viết

Cho thôi việc có phải thông báo trước 30 ngày?

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Bình (Hà Nội) hỏi: Theo quy định hiện hành, người sử dụng lao động chỉ được cho người lao động thôi việc sau khi thông báo trước 30 ngày bằng văn bản cho cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp tỉnh có đúng không?

19/05/2016 10:02

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 3, Điều 44 của Bộ luật Lao động; Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì người sử dụng lao động chỉ được tiến hành cho người lao động thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Khoản 3, Điều 44 của Bộ luật Lao động sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày bằng văn bản cho cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp tỉnh biết.

Vì vậy, đề nghị bà Bình căn cứ các quy định nêu trên để biết và thực hiện.

Chinhphu.vn