In bài viết

Cho ý kiến về quy định cho thuê khu vực biển để nuôi trồng thủy sản

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa có ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh.

23/09/2021 15:38

Ảnh minh họa
Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường có tờ trình về việc ban hành Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh.

Cho ý kiến về đề nghị trên, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Tư pháp nghiên cứu tờ trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đánh giá, cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trên cơ sở đó, tham mưu rõ cho Thủ tướng Chính phủ về việc đáp ứng điều kiện trình Chính phủ của dự thảo Nghị định trên.

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp và bộ, ngành liên quan xác định cụ thể cơ quan cần báo cáo xin ý kiến và chủ động báo cáo xin ý kiến cơ quan đó về vấn đề “cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để nuôi trồng thủy sản”.

* Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, ngày 21/11/2017, Quốc hội đã thông qua Luật Thủy sản và giao Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản. Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/2/2021 thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, để hướng dẫn quy định về giao, gia hạn, trả lại khu vực biển, sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển, thu hồi khu vực biển, hạn mức giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản.

Về quy định thế chấp quyền sử dụng khu vực biển; việc cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao giữa các tổ chức, cá nhân Việt Nam; việc tổ chức, cá nhân Việt Nam cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để nuôi trồng thủy sản; quyền của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được giao khu vực biển, được thuê, nhận góp vốn, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển từ tổ chức, cá nhân Việt Nam; việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi khu vực biển vì mục đích quốc gia, quốc phòng, an ninh; cùng với đó là quy định về trình tự, thủ tục thực hiện… theo quy định tại Khoản 5 Điều 46, Khoản 3 Điều 47 Luật Thủy sản chưa được hướng dẫn.

Do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh là để hướng dẫn thi hành Khoản 5 Điều 46 và Khoản 3 Điều 47 Luật Thủy sản.

Vũ Phương Nhi