In bài viết

Chủ đầu tư có được ký tài liệu với tư cách bên mời thầu?

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Liêm (TPHCM) hỏi, trong quá trình lựa chọn nhà thầu, cá nhân chủ đầu tư là người ký các quyết định phê duyệt dự toán, hồ sơ mời thầu... thì có được ký các tài liệu với tư cách bên mời thầu như tờ trình thẩm định hồ sơ mời thầu, đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu... không?

28/11/2020 08:02

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a Khoản 3 Điều 4 Luật Đấu thầu quy định bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu, là chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn.

Theo đó, trường hợp chủ đầu tư là bên mời thầu thì ngoài các trách nhiệm quy định tại Điều 74 Luật Đấu thầu, chủ đầu tư cần thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 75 Luật Đấu thầu.

Chinhphu.vn