In bài viết

Chủ đầu tư có được tự thẩm định thiết kế bản vẽ thi công?

(Chinhphu.vn) - Việc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 82 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 24 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

17/05/2021 07:02

Công ty ông Hồ Đức đang đầu tư một dự án xây dựng trên địa bàn TPHCM bằng nguồn vốn tự có của công ty (vốn tư nhân).

Sau khi thiết kế cơ sở đã được thẩm định tại Sở Xây dựng, công ty đã phát hành thiết kế bản vẽ thi công, thuê một đơn vị có đủ năng lực thẩm tra, sau đó chủ đầu tư đã làm báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công theo quy định của Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 và hoàn tất hồ sơ xin giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên khi liên hệ với Sở Xây dựng để nộp hồ sơ, thì phía Sở Xây dựng yêu cầu báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công phải do 1 đơn vị có năng lực về thiết kế hoặc thẩm tra thực hiện, chủ đầu tư không có năng lực thực hiện thẩm định.

Ông Đức hỏi, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư khi thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở là phải có năng lực về thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế là đúng hay sai? Nếu đúng thì điều kiện năng lực của đơn vị thực hiện thẩm định sau thiết kế cơ sở được quy định tại văn bản pháp luật nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo nội dung hỏi, dự án sử dụng vốn khác, được đầu tư xây dựng trên địa bàn TPHCM. Theo đó, việc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 82 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 24 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Kết quả thẩm định và phê duyệt của chủ đầu tư thể hiện tại quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định tại Mẫu số 07 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (quy định tại Khoản 5 Điều 35 Nghị định này).

Ông Đức căn cứ các nội dung hướng dẫn nêu trên để nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn