In bài viết

Chủ đầu tư có được ủy quyền quản lý dự án?

(Chinhphu.vn) – Chủ đầu tư được sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định để tham gia quản lý dự án.

03/11/2021 09:02

Theo phản ánh của ông Lương Quốc Chín (Tuyên Quang), Khoản 7 Điều 2 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi bổ sung Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: “UBND có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp hoặc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc”. Điều 37 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Điều 68 Luật Xây dựng quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư.

Ông Chín hỏi, chủ đầu tư (UBND) có được ủy quyền toàn bộ “quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư” cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp hoặc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc không? Nếu không thì các nội dung nào không được ủy quyền?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 9 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định chủ đầu tư xây dựng là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng.

Người quyết định đầu tư quyết định chủ đầu tư trước khi lập dự án hoặc khi phê duyệt dự án theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Xây dựng năm 2014 (Khoản 4 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng).

Chủ đầu tư được sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định để tham gia quản lý dự án.

Chủ đầu tư căn cứ quy định trên, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và các pháp luật khác có liên quan để thực hiện việc ủy quyền đúng quy định pháp luật.

Chinhphu.vn