In bài viết

Chủ đầu tư có phải xin phép người quyết định đầu tư?

(Chinhphu.vn) - Cơ quan của ông Vũ Văn Thanh (tỉnh Quảng Ninh) đang trình thẩm định một dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định). Khi nhận đủ hồ sơ dự án, đơn vị thẩm định yêu cầu lựa chọn nhà thầu thẩm tra để làm cơ sở thẩm định mà không phải người quyết định đầu tư.

09/01/2018 08:02

Ông Thanh hỏi, cơ quan ông có phải xin phép người quyết định đầu tư để thực hiện thẩm tra không? Kinh phí thẩm tra có được xác định trong tổng mức đầu tư không?

Về vấn đề này, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 5/8/2015; các quy định trước đây của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Theo điểm b Khoản 7 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định: “Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư được yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có đủ  điều kiện năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để chủ đầu tư ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định…”.

Như vậy, đối chiếu với quy định nêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn về xây dựng được yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân đủ điều kiện để chủ đầu tư ký hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định, chủ đầu tư không phải xin phép người quyết định đầu tư để thực hiện thẩm tra.

Kinh phí thẩm tra thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư xây dựng được xác định trong tổng mức đầu tư của dự án theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chinhphu.vn