In bài viết

Chủ đầu tư có quyền tự phê duyệt thiết kế?

(Chinhphu.vn) – Ông Bùi Quang Huy (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Đối với dự án đầu tư phát triển, chủ đầu tư là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thì có thể tự lập và tự phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công được không?

06/04/2016 11:02

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Mục a, Khoản 1, Điều 58 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì chủ đầu tư có quyền tự thực hiện thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng.

Thẩm quyền phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công còn thùy thuộc vào nguồn vốn xây dựng công trình được quy định như sau:

Nếu công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước theo Khoản 2, Điều 24 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trường hợp thiết kế 3 bước; Người quyết định đầu tư phê duyệt bản vẽ thi công trường hợp thiết kế 2 bước.

Nếu công trình sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác thì theo Khoản 2, Điều 25 và Khoản 2, Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP thì chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

Chinhphu.vn