In bài viết

Chủ đầu tư có thể giao đơn vị phụ thuộc thẩm tra công trình?

(Chinhphu.vn) - Tổ chức tư vấn được lựa chọn thực hiện thẩm tra phục vụ công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng phải độc lập về pháp lý, tài chính với chủ đầu tư và với các nhà thầu tư vấn lập dự án, thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

02/11/2020 07:02

Theo phản ánh của ông Lê Đức Ngọc (Đà Nẵng), Điểm b Khoản 7 Điều 10 và Khoản 2 Điều 30 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định tổ chức tư vấn thiết kế không được thực hiện thẩm tra công trình do mình thiết kế.

Theo Điểm c Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng thì tổ chức tư vấn được lựa chọn thực hiện thẩm tra phục vụ công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

“... Độc lập về pháp lý, tài chính với chủ đầu tư và với các nhà thầu tư vấn lập dự án, thiết kế, dự toán xây dựng công trình”.

Ông Ngọc hỏi, như vậy chủ đầu tư có thể giao cho một đơn vị phụ thuộc mình thực hiện việc thẩm tra phục vụ công tác thẩm định với hình thức tự thực hiện được không?

Đơn vị dự kiến giao tự thực hiện có đầy đủ điều kiện năng lực để thực hiện thẩm tra phục vụ công tác thẩm định và không phải là tổ chức thực hiện thiết kế cho gói thầu dự kiến thực hiện thẩm tra.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình, tổ chức tư vấn được lựa chọn thực hiện thẩm tra phục vụ công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng phải độc lập về pháp lý, tài chính với chủ đầu tư và với các nhà thầu tư vấn lập dự án, thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Theo đó, việc chủ đầu tư giao cho một đơn vị phụ thuộc mình thực hiện việc thẩm tra phục vụ công tác thẩm định là không có cơ sở.

Chinhphu.vn