In bài viết

Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu gốc

(Chinhphu.vn) – Công ty ông Nguyễn Văn Tuấn (TPHCM) tham dự gói thầu cung cấp vật tư viễn thông. Ở phần báo cáo tài chính của hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư yêu cầu công ty cung cấp sổ phụ ngân hàng để đối chiếu tính minh bạch của hồ sơ. Ông Tuấn hỏi, yêu cầu như vậy có đúng luật không?

14/01/2018 07:02

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Chương IV, Mẫu số 14, Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT, nhà thầu phải nộp các báo cáo tài chính tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành. Kèm theo là bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;

- Báo cáo kiểm toán;

- Các tài liệu khác.

Đối với trường hợp của ông Tuấn, khi tham dự thầu nhà thầu phải nộp tài liệu theo hướng dẫn nêu trên để chứng minh các số liệu tài chính đã kê khai trong Mẫu số 14 của hồ sơ mời thầu.

Trường hợp cần thiết, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp bản gốc của một trong các tài liệu nêu trên để xác minh, đối chiếu (nếu có).

Chinhphu.vn