In bài viết

Chủ đầu tư không cung cấp đủ hồ sơ quyết toán, xử lý thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Văn Minh (Lào Cai) đang thực hiện quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn đầu tư công (dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở). Dự án đã được chủ đầu tư thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán dự án. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra hồ sơ, ông phát hiện nhiều hồ sơ thiếu sót.

22/03/2022 14:02

Các nội dung không được kiểm toán độc lập phát hiện hay nhận xét tại báo cáo kết quả kiểm toán độc lập, làm ảnh hưởng đến giá trị quyết toán.

Ông Minh đã có văn bản đôn đốc, nêu rõ các nội dung tồn tại của hồ sơ và thông báo tới chủ đầu tư để yêu cầu nhà thầu kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán lại hoặc kiểm toán bổ sung, nhưng chủ đầu tư không phản hồi, không cung cấp hồ sơ làm rõ.

Ông Minh hỏi, trong trường hợp này có quy định cụ thể nào để ông có thể trình người quyết định đầu tư quyết toán dự án trên cơ sở hồ sơ hiện có do chủ đầu tư đã bàn giao không? Nếu không thì phải xử lý chủ đầu tư ra sao? Thẩm quyền xử lý là đơn vị nào?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 3 Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước quy định về Chi phí đầu tư được quyết toán như sau:

"Chi phí đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

Chi phí hợp pháp là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong phạm vi dự án, dự toán được duyệt và hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật (đối với những công việc thực hiện theo hợp đồng) kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền.

Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh, bổ sung theo quy định của pháp luật".

Hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán được quy định cụ thể tại Điều 7 Thông tư số 10/2020/TT-BTC, trong đó Khoản 3 quy định như sau: "Chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan để phục vụ công tác thẩm tra quyết toán khi cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán đề nghị bằng văn bản".

Phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán theo Mẫu số 13/QTDA, trong đó quy định: "Trong quá trình thẩm tra quyết toán, trường hợp thiếu hồ sơ, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán sẽ có văn bản yêu cầu bổ sung. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung hồ sơ theo yêu cầu. Thời gian quyết toán sẽ tính lại từ khi nhận đầy đủ hồ sơ".

Thẩm tra quyết toán đối với dự án, công trình, hạng mục công trình đã được kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 10/2020/TT-BTC, trong đó quy định:

"Trường hợp kết quả kiểm toán có sai sót, không bảo đảm yêu cầu, không đủ nội dung theo quy định, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán thông báo cho chủ đầu tư để yêu cầu nhà thầu kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán lại hoặc kiểm toán bổ sung".

Trách nhiệm của chủ đầu tư trong quyết toán dự án hoàn thành được quy định tại Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 10/2020/TT-BTC, trong đó quy định như sau: Cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến quyết toán dự án hoàn thành theo yêu cầu của cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán.

Trách nhiệm của cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán trong quyết toán dự án hoàn thành được quy định tại Khoản 5 Điều 25 Thông tư số 10/2020/TT-BTC như sau: Chịu trách nhiệm về kết quả trực tiếp thẩm tra quyết toán trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp.

Do đó, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán chịu trách nhiệm về kết quả trực tiếp thẩm tra quyết toán trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp, đề nghị chủ đầu tư cung cấp tài liệu bổ sung có liên quan để phục vụ công tác thẩm tra quyết toán; chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến quyết toán dự án hoàn thành theo yêu cầu của cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán.

Chinhphu.vn