In bài viết

Chủ hộ kinh doanh cá thể có đóng BHXH bắt buộc?

(Chinhphu.vn) – Vừa qua Hộ kinh doanh cá thể Hương Linh (Quảng Ngãi) có đăng ký đóng BHXH tại cơ quan bảo hiểm địa phương nhưng được trả lời, chủ hộ kinh doanh không thuộc đối tượng đóng BHXH, chỉ có người lao động đang làm việc cho hộ kinh doanh mới được đóng BHXH.

05/02/2018 07:02

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Hộ kinh doanh cá thể Hương Linh hỏi, quy định pháp luật nào hạn chế quyền tham gia BHXH của chủ hộ kinh doanh cá thể?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 9/1/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ; Khoản 1, Khoản 2, Điều 2 Luật BHXH năm 2006; Khoản 1, Khoản 3, Điều 2 Luật BHXH năm 2014, chủ hộ kinh doanh cá thể không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Về vấn đề này, trong thời gian qua BHXH Việt Nam nhận được kiến nghị của một số chủ hộ kinh doanh cá thể tương tự như trường hợp của Hộ kinh doanh cá thể Hương Linh, BHXH Việt Nam đã xin ý kiến và đề xuất với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 4677/BHXH-BT ngày 4/11/2016 về việc thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể.

Tuy nhiên, đến nay Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vẫn chưa có ý kiến nên BHXH Việt Nam chưa có căn cứ để thực hiện. Đề nghị chủ hộ kinh doanh cá thể Hương Linh liên hệ với BHXH huyện để đăng ký tham gia BHXH tự nguyện nếu có nhu cầu.

Chinhphu.vn