In bài viết

Chữ ký không thống nhất, hồ sơ có được chấp nhận?

(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Hoàng Quang Khoa (Hà Nội) tổ chức mời thầu gói chào hàng cạnh tranh. Khi mở thầu, nhà thầu A có thư giảm giá. Tất cả tài liệu của hồ sơ đề xuất đều do tổng giám đốc công ty A ký, riêng thư giảm giá đóng dấu treo và có chữ ký khác hoàn toàn với các chữ ký còn lại trong hồ sơ đề xuất (mặc dù tên dưới chữ ký vẫn là tên của tổng giám đốc công ty A).

23/08/2018 10:02

Khi tổ chuyên gia làm rõ với nhà thầu A thì nhà thầu này xác nhận thư giảm giá đó chính là của công ty A và chữ ký đó cũng là của công ty A và tổng giám đốc có 2 chữ ký gần giống nhau (nhìn bằng mắt thường thì 2 chữ ký hoàn toàn khác nhau).

Tổ chuyên gia không chấp nhận việc làm rõ của công ty A và đánh giá thư giảm giá không hợp lệ.

Ông Khoa hỏi, tổ chuyên gia đánh giá như vậy có phù hợp không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Khoản 3 Mục 7 Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh (Mẫu số 04) ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì có thể ghi trực tiếp vào đơn chào hàng hoặc đề xuất riêng trong thư giảm giá.

Theo đó, trường hợp người ký thư giảm giá là đại diện hợp pháp của nhà thầu thì thư giảm giá được xem xét, đánh giá.

Chinhphu.vn