In bài viết

Chủ sở hữu doanh nghiệp có phải đóng BHXH?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp là chủ sở hữu doanh nghiệp nhưng không hưởng tiền lương từ việc điều hành, quản lý doanh nghiệp thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại doanh nghiệp đó.

05/08/2020 09:02

Người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Ông Nguyễn Ngọc Hải (Hà Nội) hỏi, giám đốc công ty TNHH 1 thành viên đồng thời là chủ sở hữu doanh nghiệp, không hưởng lương tại doanh nghiệp có phải đóng BHXH không (giám đốc này làm việc tại một công ty khác, được hưởng lương và tham gia BHXH tại công ty đó)?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014, Điểm d Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Như vậy, trường hợp ông là chủ sở hữu doanh nghiệp nhưng không hưởng tiền lương từ việc điều hành, quản lý doanh nghiệp thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại doanh nghiệp đó.

Chinhphu.vn