In bài viết

Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã có được phụ cấp công vụ?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Nam đang hưởng chế độ hưu trí và được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, ngoài lương hưu/trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng ông được UBND xã trả phụ cấp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm và không phải đóng BHXH, BHYT.

21/09/2021 14:02

Ông Nam hỏi, ngoài phụ cấp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP thì ông có được hưởng phụ cấp công vụ và phụ cấp chức vụ không (trước khi nghỉ hưu ông Nam đã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên)?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Việc xếp lương đối với cán bộ cấp xã được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ).

Theo đó, đối với cán bộ cấp xã đang hưởng chế  độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động thì thuộc đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP nêu trên, cụ thể: “ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định này và không phải đóng BHXH, BHYT”.

Về quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ cấp xã thì thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. Theo đó, cán bộ cấp xã thuộc đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP mới được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Nam là người đang hưởng chế độ hưu trí được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, như vậy thuộc đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP nên không được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

Về quy định chế độ phụ cấp công vụ, tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ  đã quy định đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ phải là cán bộ, công chức, người được xếp lương hoặc phụ cấp quân hàm làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Nam là người đang hưởng chế độ hưu trí được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, hàng tháng được hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP (không thuộc đối tượng xếp lương hoặc phụ cấp quân hàm theo quy định của Nghị định số 34/2012/NĐ-CP) nên không được hưởng chế độ phụ cấp công vụ.

Chinhphu.vn