In bài viết

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa có chỉ đạo về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp.

19/11/2023 13:32
Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành TPHCM, Chủ tịch UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức quán triệt, triển khai thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong xử lý công việc và thực thi nhiệm vụ.

Trực tiếp, chủ động, tích cực thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ được UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM giao, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa làm tốt.

Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị quán triệt và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND TPHCM, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TPHCM theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND TPHCM; quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc UBND TPHCM, UBND TP. Thủ Đức, quận, huyện trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của UBND TPHCM.

Trong quá trình phối hợp để giải quyết công việc, nhiệm vụ được giao thuộc thẩm quyền, chỉ lấy ý kiến của các đơn vị liên quan trực tiếp đến đề án, dự án, nhiệm vụ..., không lấy ý kiến phối hợp của đơn vị không liên quan hoặc không cần thiết. Đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, có quan điểm, trách nhiệm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

Tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, xây dựng môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm trong thực hiện trách nhiệm công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc.

Đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm đến hết năm 2023 phải công khai 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; rà soát, trình phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền phương án đơn giản hóa ít nhất 50% số thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan, địa phương, trong đó phương án phải bảo đảm cắt giảm ít nhất 20% số thủ tục hành chính và 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Quyết tâm, quyết liệt giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện; chỉ đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực, cơ hội của Nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp; không để đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính để phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức không chịu xử lý, vi phạm.

Kịp thời giải quyết triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của người dân liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước mà đơn vị được phân công phụ trách; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tuyệt đối không được đùn đẩy, lòng vòng, né tránh.

Sở Nội vụ TPHCM tăng cường kiểm tra công vụ, kịp thời tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; vi phạm pháp luật khi thi hành công vụ…

Chánh Văn phòng UBND TPHCM thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời báo cáo ngay UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên có nhiệm vụ quá hạn, không triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng giao Chánh Văn phòng UBND TPHCM kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, không để tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn, trễ hạn không thực hiện thư xin lỗi, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Hồng Đức