In bài viết

Chưa có hợp đồng tương tự, có được cấp chứng chỉ hoạt động?

(Chinhphu.vn) - Ông Phan Minh Tuấn (Tiền Giang) vừa thành lập Công ty Tư vấn xây dựng và hoạt động được 3 tuần. Hiện tại, các thành viên công ty ông đều có chứng chỉ giám sát, thiết kế, khảo sát định giá, quản lý dự án hạng III.

29/04/2020 08:02

Ông Tuấn hỏi, Công ty ông có được nhận thẩm tra bản vẽ thiết kế, dự toán công trình cấp IV được không? Công ty ông chưa có hợp đồng tương tự, có xin cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng được không? Trong thời gian chờ cấp chứng chỉ, Công ty ông có thể nhận thiết kế, giám sát công trình cấp IV không?

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Trường hợp tổ chức mới thành lập thì được xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện tương ứng với lĩnh vực đề nghị theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó không yêu cầu tổ chức phải chứng minh kinh nghiệm thực hiện các công việc trước đó.

Chinhphu.vn