In bài viết

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

01/12/2022 15:30
Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn  - Ảnh 1.

Xây dựng kế hoạch hoạt động nghệ thuật; định mức hoạt động biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động khác theo chức năng của đơn vị

Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi là Sở) là đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn, phục hồi, thể nghiệm, sáng tác, tổ chức sáng tác các loại hình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các nhiệm vụ khác của địa phương. Thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật.

Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, trụ sở theo quy định của pháp luật.

Dự thảo quy định, nhiệm vụ, quyền hạn về phục vụ quản lý nhà nước như sau: Xây dựng kế hoạch hoạt động nghệ thuật; định mức hoạt động biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động khác theo chức năng của đơn vị; nhiệm vụ đột xuất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện hàng năm hoặc giai đoạn. Tổ chức hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật biểu diễn và các hình thức hoạt động khác. Phổ biến các tác phẩm; xây dựng, thực hiện các mô hình hoạt động mẫu thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và các hình thức hoạt động khác.

Khai thác, sưu tầm, phục dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể trong cộng đồng. Phối hợp kiểm tra hoạt động chuyên môn nghiệp vụ theo trách nhiệm, lĩnh vực hoạt động khi được phân công. Thực hiện công tác phối hợp với các ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai nhiệm vụ phát triển hệ thống thiết chế văn hóa và tổ chức hoạt động nghệ thuật biểu diễn trong và ngoài địa phương.

Bên cạnh đó, có nhiệm vụ, quyền hạn về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công: a- Tổ chức, phối hợp tổ chức các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật. b- Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. c- Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động dịch vụ nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, còn có nhiệm vụ, quyền hạn khác.

Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn có cấp trưởng và không quá 02 cấp phó theo quy định. Cấp trưởng là người đứng đầu đơn vị; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Cấp phó là người giúp cấp trưởng, chịu trách nhiệm trước cấp trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ

- Phòng Hành chính, Tổng hợp;

- Phòng Nghệ thuật;

- Phòng Tổ chức biểu diễn;

- Các đoàn, đội.

Việc thành lập phòng và số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 1 và Điểm c Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.

Tuyết Lạc