In bài viết

Chứng chỉ giáo viên hạng cao có thay thế được cho hạng thấp?

(Chinhphu.vn) – Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng cao hơn không có giá trị thay thế cho chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng thấp hơn.

06/05/2021 08:02

Ông Hồ Thắng (Nghệ An) đang là giáo viên hạng II và chưa có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp (CDNN) hạng II. Do nhu cầu được thi thăng hạng I nên ông đã tự học bồi dưỡng để có đầy đủ các quy định tham dự thi lên hạng I gồm: Chứng chỉ tin học, chứng chỉ tiếng dân tộc, chứng chỉ CDNN hạng I. Theo quy định, điều kiện bổ nhiệm lên hạng I phải có bằng thạc sĩ, nhưng ông chỉ có bằng đại học.

Ông Thắng hỏi, ông có thể dùng chứng chỉ CDNN hạng I thay cho hạng II được không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Luật Viên chức 2010 quy định “người được bổ nhiệm CDNN nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó” (Điểm b Khoản 1 Điều 31). Vì vậy, nếu ông Hồ Thắng đã được bổ nhiệm vào CDNN giáo viên hạng II thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN hạng II.

Bên cạnh đó, chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên giúp cung cấp, cập nhật kiến thức và các kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn CDNN giáo viên theo từng hạng. Do đó, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN hạng cao hơn không có giá trị thay thế cho chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN hạng thấp hơn.

Chinhphu.vn