In bài viết

Chứng chỉ kế toán trưởng có thời hạn bao lâu?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Đình Phú (Phú Yên) được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước năm 2004. Ông làm kế toán trưởng cho Công ty TNHH từ năm 2004 đến hết năm 2013. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm phụ trách kế toán tại phân hiệu trường đại học và trường đại học công lập liên tục đến nay.

09/09/2021 08:02

Ông Phú hỏi, hiện nay chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng của ông có còn thời hạn hợp pháp để bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng ngân sách nhà nước không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Loại chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

Theo Điều 10 Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/211 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng quy định 2 chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng, gồm:

- Khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, kể cả đơn vị thu, chi ngân sách và đơn vị lực lượng vũ trang (gọi chung là đơn vị kế toán nhà nước).

- Khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả hợp tác xã (gọi chung là kế toán doanh nghiệp).

Ngoài ra, tại phụ lục số 04 Thông tư số 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mẫu phôi chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng, theo đó trong chứng chỉ cũng nêu rõ chứng chỉ đó là cho khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp hay doanh nghiệp.

Thời hạn, hiệu lực của chứng chỉ kế toán trưởng

Theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính thì thời hạn của chứng chỉ kế toán trưởng:

“4. Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng có giá trị sử dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp để bổ nhiệm kế toán trưởng lần đầu theo quy định tại khoản 2 Điều 53 của Luật Kế toán. Quá thời hạn 5 năm học viên có yêu cầu cấp lại chứng chỉ phải học lại khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng.

5. Những người có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đã đủ điều kiện và được bổ nhiệm làm kế toán trưởng 1 lần thì Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đó vẫn có giá trị để bổ nhiệm kế toán trưởng từ lần thứ hai trở đi, trừ khi khoảng thời gian không làm kế toán trưởng giữa 2 lần bổ nhiệm đã quá 5 năm”.

Đề nghị ông Phú căn cứ theo quy định trên để thực hiện.

Chinhphu.vn