In bài viết

Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(Chinhphu.vn) - Ngày 06/01/2023, Văn phòng Quốc hội công bố Nghị quyết số 674/NQ-UBTVQH15 về chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

07/01/2023 16:18
Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh 1.

Theo Nghị quyết, nội dung chương trình công tác gồm:

1. Chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp Quốc hội

Phối hợp với Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị nội dung, xây dựng dự kiến và tổ chức thực hiện chương trình, chủ trì Kỳ họp thứ 5, Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội; tổ chức kỳ họp bất thường để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề cấp bách.

Chỉ đạo triển khai nghiêm túc các quy định của Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, kỳ họp Quốc hội, phát huy tính dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, khoa học, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của Quốc hội. 

2. Công tác lập pháp

Chỉ đạo việc xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết và triển khai các nhiệm vụ lập pháp được giao, chỉ đạo việc xem xét, bổ sung các nhiệm vụ lập pháp trong Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp, bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế mới được Quốc hội phê chuẩn, các luật mới được ban hành, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, hội nhập quốc tế của đất nước.

Chỉ đạo việc chuẩn bị và trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 khi cần thiết.

3. Công tác giám sát

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kế hoạch số 370/KH-UBTVQH15 ngày 14/11/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 843-KL/ĐĐQH15 của Đảng đoàn Quốc hội về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội và các kế hoạch đã được ban hành bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Chỉ đạo việc chuẩn bị và trình Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình giám sát năm 2024 của Quốc hội; quyết định Chương trình giám sát năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2024 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Giúp Quốc hội chuẩn bị tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6.

4. Xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng

Xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Quốc hội xem xét, quyết định một số vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách theo đề nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước (nếu có).

Cho ý kiến về việc trình Quốc hội quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2024; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Xem xét, quyết định việc phân bổ, sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2022 (nếu có) và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách thuộc thẩm quyền; xem xét, quyết định việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới, sắp xếp đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

5. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế

Chỉ đạo triển khai hoạt động đối ngoại của Quốc hội, triển khai chương trình đối ngoại song phương, tiếp tục đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương của Quốc hội, tham gia chủ động, tích cực, có trách nhiệm tại các cơ chế đa phương, từng bước đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt và hòa giải ở lĩnh vực và diễn đàn nước ta có khả năng và lợi ích.

Tăng cường đối thoại, hợp tác với Nghị viện một số nước; ưu tiên tăng cường và thúc đẩy hoạt động đối ngoại đi vào chiều sâu đối với Nghị viện các nước láng giềng có chung biên giới, các nước ASEAN, đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các nước lớn, các nước bạn bè truyền thống bảo đảm linh hoạt, hiệu quả, thiết thực với các phương thức mới phù hợp với tình hình thực tế. Đẩy mạnh hoạt động của Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam với các nước và các nhóm nghị sĩ hữu nghị; hoạt động của Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội, Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ.

Tiếp tục chỉ đạo tham dự các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế định kỳ của IPU, APPF, AIPA, APF; phối hợp với IPU và các tổ chức liên quan (UNDP, UNESCAP...) về những nội dung tăng cường vai trò của Quốc hội trong các mục tiêu phát triển bền vững; phối hợp với các Nghị viện thành viên AIPA, Ban Thư ký AIPA triển khai các sáng kiến và hoạt động trong khuôn khổ AIPA. Chỉ đạo việc tổ chức đăng cai Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu của IPU lần thứ 9.

6. Công tác dân nguyện

Chỉ đạo hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; chỉ đạo tổ chức giám sát việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả giám sát trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện hằng tháng tại các phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

7. Hướng dẫn hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và bảo đảm điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội

Quyết định phân bổ kinh phí hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội. Chỉ đạo tăng cường việc bảo đảm chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội.

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Quốc hội; chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ được quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh ở Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

8. Hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân

Tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023; chỉ đạo tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các khu vực trên toàn quốc và các hội nghị chuyên đề khác (nếu có).

9. Một số công tác khác

Tiếp tục cải tiến, đổi mới cách thức tiến hành phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các quy định trong Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sửa đổi).

Chỉ đạo mở rộng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội,

Biện pháp thực hiện

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, đoàn kết, nỗ lực, nghiên cứu, cải tiến, đổi mới cách thức tổ chức hoạt động, chế độ làm việc bảo đảm khoa học, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn, các nội dung trong chương trình công tác.

Tiếp tục tăng cường, chủ động phối hợp công tác với Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó chú trọng việc đổi mới các hình thức làm việc để bảo đảm thiết thực, hiệu quả; phát huy hơn nữa vai trò của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội trong công tác thẩm tra luật, pháp lệnh, nghị quyết, công tác giám sát để chuẩn bị tốt các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đối với nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thì trong hồ sơ cần kèm theo dự thảo Nghị quyết; nghiên cứu giảm thời gian đọc tờ trình tại các phiên họp để Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận về những vấn đề lớn, có ý kiến khác nhau, những vấn đề cần biểu quyết. 

LP