In bài viết

Chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập của Ninh Thuận thành công ty cổ phần

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa phê duyệt danh mục gồm 3 đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thuộc UBND tỉnh Ninh Thuận chuyển thành công ty cổ phần trong giai đoạn 2018-2020.

17/04/2018 15:58
Danh mục này bao gồm: Trung tâm Quy hoạch kiểm định chất lượng xây dựng Ninh Thuận, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng giao UBND tỉnh Ninh Thuận tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành trong việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/6/2015 về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần; Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/7/2017 về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật liên quan.

Thành Chung