In bài viết

Chuyển đất ao làm quán bán hàng có được không?

(Chinhphu.vn) - Gia đình ông Nguyễn Văn Nghệ có 980 m2 đất ao, nhưng hiện tại việc nuôi trồng không có hiệu quả kinh tế, không có nguồn nước. Ông Nghệ hỏi, giờ gia đình muốn chuyển đổi mục đích để làm quán bán hàng tạp hóa có được không? Nếu không được thì vì sao? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

26/12/2022 11:20

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 Điều 52 và Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai quy định:

"Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt".

"1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;".

Căn cứ quy định pháp luật, đề nghị ông liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường của địa phương để được giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Đăng Khôi