In bài viết

Chuyển đất lúa sang sản xuất kinh doanh phải thuê đất

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Tấn Hưng (tỉnh Đồng Tháp) hỏi: Khi cơ quan có thẩm quyền đã cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất lúa sang đất sản xuất kinh doanh thì có phải chuyển sang hình thức thuê đất không? Vấn đề này được quy định cụ thể như thế nào trong Luật Đất đai hiện hành?

28/09/2015 08:02

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của ông Hưng như sau:

Khi cơ quan có thẩm quyền đã cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất lúa sang đất sản xuất kinh doanh thì phải chuyển sang hình thức thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai và người sử dụng đất phải nộp tiền thuê đất hàng năm hoặc nộp một lần cho cả thời gian thuê theo mục đích sau khi chuyển mục đích theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Việc chuyển mục đích sử dụng từ đất lúa sang mục đích khác phải căn cứ quy định tại Điều 52 của Luật Đất đai và phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai.

Chinhphu.vn