In bài viết

Chuyển đất nông nghiệp thành đất ở, thực hiện thế nào?

(Chinhphu.vn) - Năm 1986, gia đình bác của ông Hoàng Thế Nhật (Hải Phòng) có mảnh đất ở, thời điểm đó địa phương xây dựng tuyến đường đi qua mảnh đất. Gia đình đã đồng ý cho thu hồi toàn bộ mảnh đất, được đền bù 10 thước đất nông nghiệp gần khu đó, được cam kết sẽ chuyển trả thành đất ở.

09/06/2022 07:02

Sau đó, gia đình bác của ông Nhật đã có đơn gửi UBND xã và Chủ tịch UBND xã đã xác nhận, yêu cầu địa chính làm thủ tục chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở để bảo đảm theo đúng cam kết của địa phương khi vận động và nguyện vọng lúc gia đình bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, từ ngày đó đến nay gia đình đã nhiều lần kiến nghị lên UBND xã nhưng vẫn không được giải quyết theo đúng nguyện vọng (hiện nay vẫn còn đơn xác nhận của địa phương năm 1994, 1996 và xác nhận của trưởng thôn, hợp tác xã nông nghiệp năm 1986). Lý do không chuyển đổi là, theo Sổ mục kê và bản đồ rải thửa thì khu vực này là đất nông nghiệp và chưa có quy hoạch sang đất ở.

Ông Nhật hỏi, để chuyển đổi sang đất ở thì gia đình bác ông cần làm thủ tục gì và với các giấy tờ xác nhận hiện có gia đình có được chuyển đổi hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, trong đó có các quy định như sau:

- Việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với các căn cứ quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013, trong đó có kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật (gồm quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, thẩm quyền, quy trình lấy ý kiến, lập, thẩm định, phê duyệt, công bố kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện); phù hợp với quy định về chế độ sử dụng đất ở tại đô thị quy định tại Điều 144 Luật Đất đai năm 2013 .

- Việc xin chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 57 Luật Đất đai năm 2013.

- Việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 59 Luật Đất đai.

- Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 68 và Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ khác của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Đề nghị gia đình ông liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường tại địa phương để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn