In bài viết

Chuyển đổi chức vụ theo vị trí việc làm mới, có cần quy trình bổ nhiệm?

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thu (Hà Nội) phản ánh, sau khi hợp nhất 2 bộ môn thuộc 2 khoa thành 1 bộ môn thuộc 1 trong 2 khoa đó thì viên chức quản lý là Trưởng bộ môn cũ được tín nhiệm, quyết định giữ chức vụ Trưởng bộ môn mới.

05/10/2022 07:02

Bà Thu hỏi, theo Điều 47 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, nhà trường xem xét, quyết định chuyển đổi chức vụ theo vị trí việc làm mới tương ứng thì thời hạn giữ chức vụ được tính kể từ thời điểm bổ nhiệm vào chức vụ trưởng bộ môn cũ hay thời điểm giữ chức vụ trưởng bộ môn mới?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Trường hợp bà Nguyễn Thu nêu trên thuộc trường hợp chuyển đổi chức vụ theo vị trí việc làm mới tương ứng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, không phải thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm và thời điểm giữ chức vụ được tính tiếp tục theo quyết định bổ nhiệm trước đây.

Chinhphu.vn