In bài viết

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề được miễn sát hạch

(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Khắc Hải (Hà Nội) hỏi: Chứng chỉ định giá xây dựng, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đã được cấp không có thời hạn thì nay có phải xin cấp lại không? Nếu phải cấp lại thì trường hợp đã có hành nghề được miễn thủ tục gì?

13/12/2016 10:02

Ông Hải cũng muốn biết, người đã có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng do Sở xây dựng cấp thời hạn 5 năm, nay có quyết định của các đơn vị công tác đã giám sát công trình đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hạng I thì nếu đổi hạng sẽ được miễn thủ tục gì?        

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với chứng chỉ hành nghề không ghi thời hạn hiệu lực thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30/6/2018.

Trường hợp cá nhân có nhu cầu chuyển đổi chứng chỉ hành nghề thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 31 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Cá nhân thực hiện chuyển đổi chứng chỉ hành nghề được miễn sát hạch phần kiến thức chuyên môn.

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được cấp trước ngày 1/7/2015 thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 27 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác thì được cấp lại chứng chỉ theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 11/2015/TT-BXD. Trường hợp chứng chỉ hết hạn thì thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Thông tư này.

Chinhphu.vn