In bài viết

Chuyển đổi loại hình DN có phải điều chỉnh chứng nhận đầu tư?

(Chinhphu.vn) – Đối với dự án đầu tư không thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư. Việc chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư sau khi tổ chức lại thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan

27/11/2018 11:02

Công ty TNHH Nhiên liệu sinh khối Châu Á thực hiện dự án đầu tư theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 16/1/2017 do Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương cấp.

Ngày 24/8/2018, Công ty TNHH Nhiên liệu sinh khối Châu Á thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên. Do thành viên góp vốn – Công ty Cellmark Aktiebolag chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong Công ty cho thành viên còn lại là Công ty TNHH một thành viên Năng lượng An Việt Phát.

Sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Công ty trở thành công ty TNHH một thành viên có 100% vốn đầu tư trong nước.

Hiện Công ty không có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, không có nhu cầu xin cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV nhiên liệu sinh khối Châu Á hỏi, Công ty có phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp hay không? Trường hợp không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thì phải thực hiện thủ tục gì liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Khoản 5, Điều 38 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:

“Đối với dự án đầu tư không thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư theo quy định tại các Khoản 3 và Khoản 4 Điều này. Việc chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư sau khi tổ chức lại thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan”.

Công ty TNHH Nhiên liệu sinh khối Châu Á đang thực hiện dự án đầu tư theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7622050074 chứng nhận lần đầu ngày 16/1/2017 do Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương cấp.

Do vậy, Công ty không thuộc trường hợp áp dụng quy định tại Khoản 5, Điều 38 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 nêu trên.

Về các nội dung khác, đề nghị Công ty liên hệ với Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn