In bài viết

Chuyển đổi mã quyền lợi BHYT như thế nào?

(Chinhphu.vn) – BHYT của ông Nguyễn Minh Phong (Trà Vinh) đã hết hạn và ông không còn làm việc tại doanh nghiệp. Ông Phong hỏi, ông có được đổi sang BHYT đối với người dân tộc không?

29/10/2019 09:20

Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thuộc đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước đóng

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 12 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung thì đối tượng tham gia BHYT được chia thành các nhóm theo thứ tự:

Nhóm 1: Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng

Nhóm 2: Nhóm do tổ chức BHXH đóng

Nhóm 3: Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng

Nhóm 4: Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng

Nhóm 5: Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình

Nhóm 6: Chính phủ quy định

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 13 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 9, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/12/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thuộc đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước đóng (Nhóm 3).

Đối chiếu các quy định trên, trường hợp ông là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đã được cấp có thẩm quyền ở địa phương phê duyệt mà không thuộc đối tượng tham gia BHYT theo Nhóm 1 hoặc Nhóm 2 thì được ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT theo quy định.

Đề nghị ông liên hệ với UBND xã nơi cư trú lập danh sách người chỉ tham gia BHYT, gửi cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT theo quy định.

Chinhphu.vn