In bài viết

Chuyển đổi thẻ BHYT đối với cựu chiến binh

(Chinhphu.vn) – Ông Lý Văn Quân làm việc tại cơ quan hành chính ở TPHCM, sau đó nghỉ việc, hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ông Quân có 3 năm 1 tháng ở chiến trường K nên thẻ BHYT được cấp mã HC2, sau khi nghỉ việc mã BHYT là TN2.

23/11/2021 08:02

Ông Quân hỏi, khi hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp ông có được cấp thẻ BHYT mới với tiêu chuẩn quân nhân phục viên có thời gian phục vụ chiến trường K không? Ông là hội viên Hội cựu chiến binh nhưng chưa hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 3, Khoản 5 Điều 11 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, UBND xã có trách nhiệm lập Danh sách một số đối tượng tham gia BHYT, trong đó bao gồm cả cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc… gửi cơ quan BHXH.

Vì vậy, sau khi hết thời hạn hưởng chính sách BHYT theo nhóm người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp, đề nghị ông Lý Văn Quân cung cấp hồ sơ liên quan gửi UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú xem xét, được lập danh sách tham gia BHYT gửi cơ quan BHXH theo đúng quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn