In bài viết

Chuyển lĩnh lương hưu từ trực tiếp sang thẻ ATM thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Như Dương (Hà Nội) hỏi: Bố tôi do sức khỏe yếu nên hàng tháng không đi lĩnh lương hưu được và muốn chuyển sang lĩnh qua thẻ ATM, vậy tôi có thể đến cơ quan BHXH làm thay bố tôi các giấy tờ chuyển sang lĩnh lương hưu qua thẻ ATM được không?

02/10/2020 17:02

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội trả lời như sau:

Theo quy định tại Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 và Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN, trường hợp của ông hỏi thuộc nội dung thủ tục hành chính: Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân.

Theo đó, người hưởng lập 1 bản Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (Mẫu số 2-CBH) nộp cơ quan Bưu điện hoặc cơ quan BHXH, ghi rõ số tài khoản cá nhân (hoặc thẻ ATM), ngân hàng nơi mở tài khoản.

Sau khi bố ông kê khai đầy đủ nội dung và ký vào Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (Mẫu số 2-CBH), ông có thể thay bố ông nộp cho cơ quan Bưu điện hoặc cơ quan BHXH nơi lĩnh lương hưu.

Chinhphu.vn