In bài viết

Chuyển lợi tức từ nước ngoài về Việt Nam tính thuế thế nào?

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) góp vốn thành lập công ty tại Singapore, gồm 2 thành viên là bà và một công ty nước ngoài. Nay công ty chia cổ tức. Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, bà Thủy hỏi, khi chuyển lợi nhuận thu được của bà về Việt Nam thì bà sẽ chịu những loại thuế nào?

08/12/2018 08:02

Số tiền thuế được khấu trừ sẽ không vượt quá phần thuế Việt Nam được tính trước khi cho phép khấu trừ, phân bổ trên phần thu nhập đó

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tthuế TNCN: Khoản 3, Điều 2 hướng dẫn về các loại thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn; Điều 10 hướng dẫn về thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn là 5%;

Căn cứ quy định tại Điều 10 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Singapore về tiền lãi cổ phần;

Căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 24 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Singapore về loại bỏ việc đánh thuế hai lần:

“a. Khi một đối tượng cư trú của Việt Nam có thu nhập mà theo những quy định tại Hiệp định này có thể phải chịu thuế tại Xing-ga-po, Việt Nam sẽ cho phép đối tượng đó được khấu trừ vào thuế Việt Nam tính trên thu nhập của đối tượng cư trú đó một khoản tiền tương đương với số tiền thuế nộp tại Xing-ga-po.

Trường hợp thu nhập đó là tiền lãi cổ phần do một công ty là đối tượng cư trú của Xing-ga-po trả cho một đối tượng cư trú của Việt Nam mà đối tượng đó là một công ty trực tiếp hay gián tiếp sở hữu không thấp hơn 10% vốn cổ phần của công ty thứ nhất, thì số thuế được khấu trừ sẽ tính đến số thuế Xing-ga-po của công ty đó đã nộp trên phần lợi tức dùng để chia tiền lãi cổ phần. Tuy nhiên, số tiền thuế được khấu trừ sẽ không vượt quá phần thuế Việt Nam được tính trước khi cho phép khấu trừ, phân bổ trên phần thu nhập đó”.

Trường hợp bà Nguyễn Phương Thủy là đối tượng cư trú của Việt Nam tham gia góp vốn đầu tư thành lập công ty tại Singapore, bà Thủy phải nộp thuế TNCN tại Việt Nam đối với thu nhập từ đầu tư vốn với thuế suất 5%.

Trường hợp bà Thủy đã nộp thuế đối với tiền lãi cổ phần tại Singapore thì bà Thủy sẽ được khấu trừ vào số thuế phải nộp ở Việt Nam, tuy nhiên, số thuế được khấu trừ không vượt quá phần thuế TNCN phải nộp tại Việt Nam.

Trường hợp bà Thủy không nộp thuế đối với lãi cổ phần tại Singapore, bà Thủy sẽ không được khấu trừ vào số thuế TNCN phải nộp tại Việt Nam.

Chinhphu.vn