In bài viết

Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Vĩnh Phúc

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định chuyển mục đích sử dụng 109,68 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

24/11/2015 18:09

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Phan Hiển