In bài viết

Chuyên ngành nào được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án?

(Chinhphu.vn) - Ông Trường Giang (Bình Dương) học chuyên ngành kỹ thuật điện. Ông hỏi, ngành này có được xem là chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình không, và có được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án lĩnh vực xây dựng công trình không?

08/10/2023 07:02

Ông Giang cũng muốn biết, các công trình điện sử dụng vốn đầu tư công như đầu tư đường dây và trạm biến áp, thì khi quyết định phân công nhiệm vụ quản lý dự án, chuyên ngành nào sẽ làm giám đốc dự án?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 6 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định chuyên môn phù hợp để cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

"Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình".

Theo đó, ngành điện thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình.

Cá nhân có chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành điện, đáp ứng các quy định tại Điều 73 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Cá nhân có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án thì được xem xét bổ nhiệm làm giám đốc quản lý dự án theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 21, Khoản 3 Điều 22, Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề quản lý dự án được quy định tại Mục 6 Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Đăng Khôi