In bài viết

Chuyển sang chuyên trách bảo vệ rừng được bảo lưu phụ cấp

(Chinhphu.vn) – Việc bảo lưu phụ cấp viên chức đã được xếp ngạch kiểm lâm được quy định cụ thể tại Điều 20 Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

11/07/2021 07:02

Ông Hoàng Như Hà (Đồng Nai) làm việc tại ban quản lý rừng phòng hộ, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trước khi Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng được ban hành, ông Hà là viên chức bảo vệ rừng, ngạch kiểm lâm viên trung cấp, mã ngạch 10.228, hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 10%. Sau khi chuyển ngạch theo Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT, ông hưởng ngạch kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng, mã số V.03.10.30, không được hưởng 10% ưu đãi nghề. Ông hỏi, như vậy có đúng không?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Chế độ phụ cấp của công chức, viên chức ngành kiểm lâm hiện được quy định tại Điều 1, Điểm a Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều; Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC ngày 25/8/2006 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg.

Về bảo lưu phụ cấp viên chức đã được xếp ngạch kiểm lâm được quy định cụ thể tại Điều 20 Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng:

“Trường hợp ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ đang có hạt kiểm lâm khi thực hiện giải thể hạt kiểm lâm và chuyển sang mô hình tổ chức lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo quy định tại Điều 15 Nghị định này thì những viên chức đã được xếp ngạch kiểm lâm, đang được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thâm niên nghề khi điều chỉnh sang thuộc viên chức lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ rừng tiếp tục được bảo lưu phụ cấp ở mức hiện đang được hưởng cho đến khi có chính sách mới thay thế chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp hiện hành”.

Chinhphu.vn