In bài viết

Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng tài khoản nào?

(Chinhphu.vn) - Công ty bà Phan Khánh Linh (TPHCM) có vốn đầu tư nước ngoài (nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 80%, nhà đầu tư trong nước sở hữu 20%) phát sinh giao dịch nhà đầu tư nước ngoài bán 80% cổ phần cho nhà đầu tư trong nước.

08/01/2023 08:02

Sau khi nhà đầu tư trong nước thanh toán 90% giá trị chuyển nhượng (10% chưa thanh toán) và hoàn thiện thủ tục thay đổi cổ đông/chủ sở hữu, công ty đã đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp do không còn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Hiện tại, nhà đầu tư trong nước cần thanh toán 10% giá trị chuyển nhượng vốn còn lại cho nhà đầu tư nước ngoài, tuy nhiên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã đóng.

Bà Khánh Linh hỏi, vậy nhà đầu tư nước ngoài có được sử dụng tài khoản thanh toán để nhận giá trị chuyển nhượng còn lại hay không? Hay công ty bà phải mở mới một tài khoản vốn đầu tư trực tiếp để thực hiện giao dịch và sau đó đóng lại khi giao dịch hoàn thiện?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam quy định: Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp do giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp hoặc do chuyển nhượng dự án đầu tư làm thay đổi pháp nhân đăng ký ban đầu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài đó mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch mua ngoại tệ, chuyển vốn đầu tư trực tiếp và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài.

Do vậy, đề nghị nhà đầu tư nước ngoài căn cứ quy định trên để thực hiện việc chuyển vốn đầu tư và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài.

Chinhphu.vn