In bài viết

Chuyển xếp chức danh nghề có bắt buộc đủ thời gian giữ hạng?

(Chinhphu.vn) - Tháng 9/2015, ông Nguyễn Văn Thanh (Đồng Nai) được bổ nhiệm giáo viên tiểu học chính, mã số 15a.203, đến tháng 11/2015 thì chuyển qua giáo viên tiểu học hạng II. Tháng 2/2021, ông chuyển sang giáo viên tiểu học hạng III mới.

14/07/2023 09:45

Ông Thanh đã đạt đầy đủ điều kiện của giáo viên tiểu học hạng II mới nhưng địa phương yêu cầu ông có 9 năm giữ hạng mới chuyển qua hạng II mới. Ông Thanh hỏi, địa phương ông thực hiện như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Theo đó, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) đối với giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) có tổng thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) và hạng II (mã số V.07.03.07) hoặc tương đương từ đủ 9 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự).

Như vậy, nếu ông Nguyễn Văn Thanh đã có tổng thời gian giữ ngạch giáo viên tiểu học cao cấp (mã số 15a.203), giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) và giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) đủ từ 9 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28).

Trường hợp chưa đủ thời gian giữ hạng theo quy định thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hiện đang được xếp theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học tương ứng mà không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8 Điều 2 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT).

Chinhphu.vn