In bài viết

Có bắt buộc công chứng tài liệu trước thời điểm đóng thầu?

(Chinhphu.vn) - Pháp luật về đấu thầu không có quy định bắt buộc các tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm (bằng cấp, hợp đồng tương tự) phải được công chứng trước thời điểm đóng thầu.

21/01/2021 07:02

Ông Nguyễn Thành Công (Hà Nội) hỏi: Sau khi trúng thầu qua mạng, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu nộp bản giấy HSDT trong đó có bằng cấp, hợp đồng đã thực hiện mang tính tương tự bản công chứng. Chủ đầu tư yêu cầu ngày công chứng phải trước ngày đóng thầu của E-HSMT. Vậy, có quy định nào bắt buộc các văn bản công chứng bổ sung này phải công chứng trước ngày đóng thầu của HSMT không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, đối với các nội dung về năng lực và kinh nghiệm, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở các thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT mà không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm file tài liệu chứng minh.

Trường hợp phát hiện nhà thầu kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận quy định tại Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu và sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm theo quy định tại Khoản 1 Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải nộp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT.

Theo đó, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện theo quy định nêu trên. Pháp luật về đấu thầu không có quy định bắt buộc các tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm (bằng cấp, hợp đồng tương tự) phải được công chứng trước thời điểm đóng thầu.

Ngoài ra, khi bên mời thầu nghi ngờ về tính xác thực của thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT thì có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh.

Chinhphu.vn