In bài viết

Có bắt buộc ghi nhật ký giám sát công trình?

(Chinhphu.vn) – Trừ trường hợp hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị tư vấn giám sát hoặc hợp đồng xây dựng giữa các bên có quy định khác, tư vấn giám sát không phải lập nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình.

09/12/2017 08:02

Ông Đinh Cao Phong (Quảng Ninh) tham khảo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì không thấy quy định việc người tư vấn giám sát phải ghi chép nhật ký giám sát. Nhưng Điều 30 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng lại quy định phạt 5 -10 triệu đồng nếu không có nhật ký tư vấn giám sát.

Ông Phong hỏi, văn bản pháp quy hiện hành nào quy định việc ghi chép nhật ký giám sát và Thông tư nào hướng dẫn về biểu mẫu nhật ký giám sát?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng không quy định việc tư vấn giám sát phải có nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình.

Vì vậy, trừ trường hợp hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị tư vấn giám sát hoặc hợp đồng xây dựng giữa các bên có quy định khác, tư vấn giám sát không phải lập nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình.

Chinhphu.vn