In bài viết

Có bắt buộc ghi nhật ký giám sát thi công?

(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Hồng Thái (Hà Nội) hỏi, công trình thi công năm 2020 có cần thiết phải ghi nhật ký giám sát thi công hay không? Nếu có thì theo thông tư, nghị định nào và nếu không thì theo quy định nào?

16/09/2021 07:02

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn không quy định việc tư vấn giám sát phải có nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình.

Vì vậy, tại thời điểm năm 2020, tư vấn giám sát không phải lập riêng nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình, trừ trường hợp hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị tư vấn giám sát hoặc hợp đồng xây dựng giữa các bên có quy định khác.

Chinhphu.vn